privacy policy
shop & beleef

Privacyverklaring Shop en BeleefVzw Shop & Beleef vindt de bescherming van uw privacy erg belangrijk. Wij streven er dan ook naar om uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken.

Huidige Privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt door vzw Shop & Beleef, met hoofdzetel te 8930 MENEN, Bruggestraat 568. Vanuit juridisch oogpunt worden alle verbintenissen afgesloten tussen de klant en vzw Shop & Beleef

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke informatie wij over u verzamelen, waar wij die informatie voor gebruiken en aan wie wij deze informatie doorgeven. Tevens vindt u in de Privacyverklaring terug welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.


1. Van wie verzamelen wij persoonsgegevens?

vzw Shop & Beleef verwerkt persoonsgegevens van natuurlijke personen met wie wij een rechtstreekse of onrechtstreekse relatie hebben, gehad hebben of in de toekomst wensen te hebben. Het gaat dus zowel om gegevens van klanten en deelnemers aan acties van vzw Shop & Beleef.


2. Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

vzw Shop & Beleef verzamelt persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

  • Leveren van diensten na aan klanten

Wij verzamelen tevens persoonsgegevens om de gevraagde producten of diensten aan u of onze klanten te kunnen leveren aangaande acties van vzw Shop & Beleef.

Deze verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van onze overeenkomst met onze klant.

  • Onderhouden van de klantenrelatie

vzw Shop & Beleef verwerkt persoonsgegevens door het uitsturen van mailings voor onze producten en diensten waarvan wij denken dat ze voor de klanten van belang kunnen zijn.

Het versturen van mailings naar onze klanten behoort tot ons gerechtvaardigd belang. Het is zowel in uw als in ons belang dat onze klanten op de hoogte worden gehouden van onze activiteiten.

  • Direct marketing

Mits uw toestemming verzamelen wij uw contactgegevens met het oog op het versturen van nieuwsbrieven, informatie met betrekking tot activiteiten en andere zaken die u kunnen aanbelangen.


3. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden in geen geval gedeeld met derden.


4. Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

vzw Shop & Beleef heeft diverse beveiligingsmaatregelen ontwikkeld zodat uw persoonsgegevens veilig, correct en up to date gehouden worden. Specifiek trachten wij ongeautoriseerde toegang tot of ongeautoriseerde aanpassing, openbaarmaking of vernietiging van persoonsgegevens die in ons bezit zijn te vermijden.

5. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij houden uw persoonsgegevens niet langer bij dan noodzakelijk voor de uitoefening van onze activiteiten en het verlenen van onze diensten, tenzij wij omwille van een wettelijke verplichting uw persoonsgegevens langer dienen bij te houden of omdat de periode waarbinnen een rechtsvordering kan worden ingesteld nog loopt.


6. Welke rechten heeft u?

U beschikt over diverse rechten aangaande de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Het recht op toegang:

U beschikt over het recht om bevestiging te krijgen dat wij persoonsgegevens over u verwerken en om kosteloos een kopie te vragen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren.

  • Het recht op verbetering:

U heeft het recht om te vragen dat wij de persoonsgegevens die wij over u hebben bijwerken of dat we eventuele foutieve persoonsgegevens corrigeren of aanvullen.

  • Het recht op verwijdering en beperking:

U heeft het recht om ons te verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen. U erkent hierbij dat bij een verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten niet geleverd kunnen worden.
U kan ons ook verzoeken om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

  • Het recht van bezwaar:

U heeft steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens. U dient dit verzoek evenwel te motiveren.
U kan zich ook uitdrukkelijk verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing, hiervoor hoeft u geen motivatie op te geven.

  • Recht van overdraagbaarheid

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in een gestructureerde, gangbare en leesbare vorm te verkrijgen. Tevens beschikt u over het recht om deze gegevens aan andere verantwoordelijken voor de verwerking te doen overdragen.

  • Recht om uw toestemming in te trekken:

U beschikt te allen tijde over het recht om uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken (op voorwaarde dat de verwerking gebaseerd is op uw toestemming).

  • Tot wie kunt u zich richten om deze rechten uit te oefenen ?

Indien u bovenstaande rechten wenst uit te oefenen, dan kun u zich richten tot info@shopenbeleef.be. Alvorens aan uw verzoek te voldoen, kunnen wij u vragen om een identiteitsbewijs voor te leggen.

Recht om klacht in te dienen:

Indien u niet tevreden bent met de manier waarop wij uw aan uw vraag zijn tegemoet gekomen, dan beschikt u over het recht om klacht in te dienen bij Gegevens Beschermings Autoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 BRUSSEL
Tel. 02/274.48.00
Fax. 02/274.48.35
commission@privacycommission.be


7. Over deze Privacyverklaring

Onze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Alle wijzigingen zullen steeds op deze pagina worden aangegeven.


Indien u nog vragen heeft over ons privacybeleid, gelieve contact op te nemen via info@shopenbeleef.be.